ISTENI BÉKE, MELYET SENKI SEM SEMMISÍTHET MEG

„Drága gyermekek! Ma is a karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy Ő a békéjét
adja nektek. Imádkozzatok gyermekeim, és tegyetek tanúságot arról, hogy minden szívben
uralkodhat olyan béke, mely nem az emberektől, hanem Istentől való, és amelyet senki
sem semmisíthet meg. Ez az a béke a szívben, amelyet Isten azoknak ad, akiket szeret. Ti a
keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és szeretve, ezért tegyetek
tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek ebben a világban, mely Istenre és
a békére vágyakozik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2011. december 25-i üzenet

Szűz Mária nem absztrakt, távoli, égi lény, hanem igazi, egészen közeli édesanya. Ezt
sokan különös módon tapasztalták meg jelenései által Međugorjéban, az elmúlt harminc
esztendőben. Ő hozzánk hasonlóan végig járta az élet útján. Igent mondott Istennek és jól
tudja, hogy mi is kimondhatjuk, sőt ki kell mondanunk saját Igenünket Istennek, hogy
megtapasztalhassuk az isteni élet teljességét. Mária kezdettől fogva teljesen nyitott volt
Istenre. Az első pillanattól kezdve létét Isten elé helyezte és ezért életének egyetlen pillanatát
sem vesztegette el. Isten ajándékai nem voltak hiábavalóak számára. Amikor a Mennyei
Atya elhatározta, hogy megmenti az emberiséget, kimondta Igenjét az egész emberiségre,
Mária Igenje pedig az egész emberiség válasza Istennek. Máriában láthatjuk azt, hogyan
kellene kinéznie a tökéletes embernek, mely Isten képére teremtetett. Mindazt, amit Mária
Istentől kapott, mások miatt, miattunk kapta. Isten Anyjává lett miattunk. Bemutatja és
elhozza nekünk Jézust, miattunk. Ő köztünk és Jézus között áll, de nem azért, hogy
elválasszon, hanem, hogy egyesítsen bennünket. Az ő feladata az, hogy megkönnyítse Isten
és az ember találkozását.

Ma is a karjaimban hozom fiamat, Jézust

Međugorjéban a látnokok tanúságot tesznek arról, hogy a Szűzanya először a
Jelenések hegyén jelent meg karjában a gyermek Jézussal. És ezen a karácsonyon Jézussal
jön hozzánk. A jelenések első napjaiban Szűz Mária Jézussal a karjában jött és ebben benne
foglaltatik minden üzenetének és meghívásának értelme. Jézusnál fontosabbat és értékesebbet
nem adhat nekünk. Jézust hozza, Jézushoz vezet, és azt szeretné, hogy megszülessen bennünk
Jézus, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, mit jelent újjászületni.
Mit jelent egy keresztény számára újjászületni? A választ erre a kérdésre János
evangéliumában találjuk. Jézus Nikodémussal, a tekintélyes farizeussal, a Főtanács tagjával
beszélget. Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Jézus azt mondta: „Bizony, bizony mondom neked,
aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogyan
születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra
szülessék?" Erre Jézus azt mondta: "Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből
és Szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik,
az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá
kell születnetek…” (Jn 3, 3-7). Mindnyájunknak szüksége van újjászületésre, szívünk
megváltoztatására. Az újjászületés Isten műve. Az újjászületés azt jelenti, megtapasztalni
a bűnök bocsánatát és ezáltal új kapcsolatra lépni Istennel. Erről tesz tanúságot a
Korintusiaknak írt második levél: „Ezért, aki Krisztusban van, új teremtmény…” (2Kor 5,
17a).

Ti a keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és
szeretve, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek
ebben a világban, mely Istenre és a békére vágyakozik.

Mint új teremtmények átalakult szívvel tudunk tanúságot tenni és lelki módon
megszülni Jézust embertársaink szívében. Erre vagyunk meghívva a keresztség által.
Keresztény hivatásunk természeténél fogva az a küldetésünk, hogy tovább ajándékozzuk azt,
amit minden érdemünk nélkül kaptunk. Jézus mondja:”Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”
Isten megajándékozott bennünket embertársaink által is. A hit az örökségünk.
Köszönet és hála mindazok hitéért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről.
Megerősíti ezt a Zsidókhoz írt levél és bátorít bennünket: „Azért mi is, akiket a tanúknak
ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással
fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát.” (Zsid 12,1).
János apostol írja: „Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit
megnéztünk és a kezünk tapintott az élet Igéjéről - mert az élet megjelent, és mi láttuk, és
tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyá-nál volt és megjelent
nekünk - amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is.” (1Jn 1,1-2).
A hit tanúságtételéből élünk, de nemcsak abból, amit értelmükkel felfoghatunk.
Szükségünk van apáink és anyáink megélt hittapasztalatára, akik bevezetnek bennünket
az élet folyamatába. Adjuk tovább szájról szájra, kézről kézre, szívből szívbe azt, amiből
valójában élünk. Erre hív bennünket Szűz Mária. Így tud megszületni mindig újra és újra
Jézus Krisztus az emberi szívekben. Így válhatunk Jézus anyjává ebben a világban, mely
Istenre vágyik, amelynek Istenre van szüksége.
Assisi Szent Ferenc hívekhez írt levelében a következőképp fogalmaz: „Anyja akkor
leszünk, mikor az isteni szeretet és őszinte lelkiismeret által szívünkben és testünkben
hordozzuk őt (vö. 1Kor 6,20) és szent cselekvéssel, melynek példaként kell mások előtt
világoskodnia, világra szüljük őt (vö. Mt 5,16).
A keresztség által lelkünkbe vésődött az isteni életprogram. Mélyen belénk íródott az
Isten utáni vágy. Mindaz, amire várunk valamilyen módon már bennünk van. A miénk az,
amire vágyakozunk. Velünk az Isten – Emmanuel. A keresztséggel az ő élete beoltódott a
miénkbe. Örvendezünk és hálásak vagyunk mindazért, amit Istentől kaptunk, de ugyanakkor
vágyakozunk arra, hogy mindaz, amit kaptunk hatékony és élő legyen bennünk. Mária
szívében lakozik az egész világ Üdvözítő utáni vágya. Ezt a vágyat lelke legmélyéből érzi és
átéli, mert Szeplőtelen, mert az Ő szívében Isten szeretetének nincs semmilyen akadálya. Ő
vezessen bennünket biztos édesanyai kezével és vezessen el minket Jézussal, a világ Újszülött
Üdvözítővel való élő kapcsolatra és barátságra.

Könyörögjünk:
Szűz Mária, köszönjük, hogy újra és újra eljössz. Te sohasem jössz egyedül, hanem
elhozod nekünk fiadat, Jézust. Arra kérünk Téged, hogy ahogyan meglátogattad rokonodat,
Erzsébetet, úgy látogasd meg családjainkat, életünket. Te szívedben és legtisztább méhedben
hordoztad a világ Üdvözítőjét. Erzsébet méhében János felujjongott az örömtől, kérünk, add,
hogy örvendezzen a mi szívünk is édesanyai látogatásodnak. Had ismerjék fel bennünk is,
hogy veled találkoztunk és megnyitottuk szívünk és családunk ajtaját előtted. Te Boldogságos
vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Legyen a mi hitünk is
olyan erős, hogy higgyünk az üdvösségben, melyet Isten általad ajándékozott nekünk. A béke,
amelyet hozol, árassza el szívünket, hogy békét vigyünk mindazoknak, akikkel találkozunk.
Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea
Comments