Legyetek a béke és a jóság hordozói

"Drága gyermekek!
Ma a jóra hívlak benneteket.
Legyetek a béke és a jóság hordozói ebben a világban. Imádkozzatok, hogy Isten erőt adjon
nektek ahhoz, hogy szíveteket és életeteket mindig remény és büszkeség töltse el azért, mert Isten
gyermekei és reményének hordozói vagytok ebben a világban, amely szívből fakadó öröm és jövő
nélküli, mert szíve nem nyitott Isten felé, aki a ti üdvösségetek.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
(A Szűzanya 2012. július 25-i üzenete)

   A júniusi üzenetében, jelenéseinek harmincegyedik évfordulóján a Szűzanya
reménnyel a szívében jött hozzánk és imádságra hívott bennünket. Az imádság Isten
keresésének, megtalálásának és az Ő akarata megélésének útja. Isten akarata a mi békénk
és életünk. Isten akarata az, hogy az ember jól érezze magát, a bűn titka pedig pontosan
abban van, hogy elvonja az embert ettől a jótól.
   Ebben az üzenetében a Szűzanya a jóra hív bennünket. Minden édesanyai
törekvésének, hívásának és üzenetének egyetlen célja van, mégpedig az, hogy Istenhez
vezessen bennünket. Ő legjobban ismeri Istent, mert teljesen megnyílt Istenre, Istennel
teljes és Ő hozza el nekünk Istent. Ő hitt Istennek és nem csalódott, ezért minket sem
akar becsapni. Megtapasztalta Isten szeretetét és jóságát, ezért kiáltja: „Magasztalja lelkem
az Urat és szívem ujjong Üdvözítő Istenemben. Nemzedékről nemzedékre megmarad
irgalma mindazokon, akik istenfélők” (Lk 1, 46-47.50.).
   A II. Vatikáni Zsinat „Gaudium et Spes” című dokumentumában az Egyház azt
mondja, hogy az emberek egész történelmén végighúzódik a kemény harc a sötétség
hatalmai ellen, mely a történelem hajnalán kezdődött és az utolsó napig fog tartani. E
harc részeseként az embernek szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitarthasson a jóban;
és saját belső egységét csak Isten kegyelmének segítségével és komoly erőfeszítések árán
tudja elérni. Isten ebben a harcban nem hagyja egyedül az embert, hanem segítségére siet
szeretett Fiában, Jézus Krisztusban.
   És ezekben a napokban a Szűzanya jelenései által láthatjuk, hogy Isten
gondoskodik rólunk. Isten ma is elküldi hozzánk Fiának édesanyját. A Szűzanya jól tudja,
hogy minden ember nyitott a jóra és arra teremtett, hogy szabadon jót válassza. Ezért a
jóra hív bennünket, de nemcsak ebben az üzenetében tesz így.
   1997. december 25-i üzenetében a következőt mondja: „Ma is együtt örülök veletek,
és a jóra hívlak benneteket. Mondjátok gyermekeim, mindenkinek: „Jót akarok neked.“ - és ők
jóval fognak válaszolni, és a jóság beköltözik majd minden ember szívébe. Fiam jóságát hozom
nektek, aki életét adta, hogy megváltson benneteket.” „A Teremtő Isten jóságából és szeretetéből,
mint ajándék vagyok én is veletek” (1995.10.25.). „Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet
és a jóság apostolai” (1993.10.25.). „A sátán háborút és békétlenséget akar, és le akar rombolni
mindent, ami jó” (1993.3.25.). „Drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek
javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok” (1990.9.25.). „Szeretnélek napról
napra a szentségbe, a jóságba, az engedelmességbe és Isten szeretetébe öltöztetni benneteket.”
(1985.10.24.).
   A Szűzanya édesanyai szavaiban látjuk, a hívását a jóra, mert e jó nélkül nem lehetünk
jól. Az ember teremtmény, aki Isten jóságából teremtetett, tehát ebből a jóságból részesült. Isten
képére teremtett, és ezért vágyik a jóra, vagyis vágyik Istenre. Csak az ember hivatott arra, hogy
ismeretével és szeretetével Isten életét ossza a világban és erre hív bennünket Szűz Mária. Minden
teremtmény között az ember az egyetlen, akit Isten önmagáért akart, teremtett. Isten minden jó és
jóság forrása. Ő a végtelen jóság. Már a Biblia első lapjain olvassuk: „Isten látta, hogy nagyon jó
mindaz, amit alkotott” (Ter 1, 31). Az Újszövetség hírül adja számunkra, hogy Isten mindent
az örök Ige, Jézus Krisztus által teremtett, aki által minden teremtett a mennyben és a földön.
   Isten az Ő Fiában kinyilvánította szeretetét és jóságát. Isten szeretete az alapja a
felebaráti szeretetnek. Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem azért, mert az
Ő szeretete alapja és feltétele annak, hogy mi jóvá legyünk. Csak az, aki tudja, hogy Isten szereti
őt, az kíván a maga számára jót és ebben a jóságban szeretne jót a másik embernek. Aki lemond
erről a jóról, az lemond önmagáról és ezáltal megsemmisíti önmagát és ezt a megsemmisülést
terjeszti maga körül.
   Szent Pál figyelmeztet bennünket: „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem
gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a
helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes (Róm 12,2).
   Uram Jézus, aki e földön járva jót tettél, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy a jó
mellett döntsünk, a jót tegyünk és ezt a jót vigyük el másoknak is.
   Megboldogult Slavko Barbarić atya imája legyen buzdítás számunkra a jó megélésében,
saját és felebarátaink életében:

   Uram, köszönöm Neked, hogy tudhatom, hogy jót akarsz nekem. Ezért kérlek Téged,
add kegyelmedet, hogy jót akarjak magamnak és soha többé ne működjek együtt a bűnnel, mely
megsemmisít. Segíts, hogy szüleimnek, testvéreimnek jót akarjak.
(Most maradj csendben és emlékezz azokra, akiknek ebben a percben nem kívánsz jót és Jézus
előtt, a szívedben mond ki ennek a személynek a nevét és mond:…, Jézus nevében jót kívánok
neked! Aztán folytasd az imát a szívedben addig, amíg nem érzel szeretetet e személy iránt,
majd tegyél konkrét lépést, pl. írj neki levelet, hívd fel telefonon vagy hívd meg egy kávéra vagy
vendégségbe!).
   Köszönöm Istenem, hogy mindenkinek jót kívánhatok, és kérlek Téged, adj erőt
mindnyájunknak, hogy a jót viszonozni tudjuk. Különösen kérlek Téged azokért, akiknek
nehézségeik vannak azzal, hogy jót kívánjanak. Gyógyítsd meg szívüket ott, ahol én sebeztem
meg, hogy jó kapcsolat lehessen közöttünk és így mindannyian a jót tegyük és éljük.

A Béke Királynője közbenjárására, Atyánk, a Te lelked érintsen meg és vezessen
bennünket. Így legyen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments