Nyíljatok meg a szentgyónásra!

„Drága gyermekek!
Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg az imát. Nyíljatok meg
a szentgyónásra, hogy mindannyian teljes szívből tudjátok elfogadni hívásomat. Veletek vagyok és
oltalmazlak benneteket a bűn pusztító erejétől, nektek pedig meg kell nyílnotok a megtérés és a szentség
útjára, hogy szívetek lángoljon az Isten iránti szeretettől.
Adjatok időt számára és Ő önmagát ajándékozza nektek, és így Isten akaratában felfedezitek majd a
szeretetet és az életörömöt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Advent, az új egyházi év küszöbén állunk, amelyben Krisztus eljövetelére várakozunk.
Hogy milyen lesz a Jézussal való találkozásunk nagyban függ attól, mennyire készülünk fel és
válunk nyitottá e találkozásra. Ezért fontos, hogy mit várunk és hogyan lépük be a Jézussal való
találkozásba. A Szűzanya nagyon biztat és egyben felkészít az Úrral való üdvözítő találkozásra.
Szeretné felébreszteni bennünk az Isten utáni vágyat, aki elsőnként jött el, hogy megkeressen
bennünket.

A Szűzanya üzeneteiben nem szid, nem ijesztget és nem mutat rá bűneinkre.
Édesanyaként van bizalma gyermekeiben. Üzenetei gyakran többnyire hasonlóak, ismétel, mert
tudja, hogy gyakran könnyebben értjük meg mit nem szabad, mint azt, mit tehetünk, sőt mit kell
tennünk. Ezért üzenetei utat nyitnak a világosságra, a szabadságra, a szeretetre és az örömre.
A Szűzanya üzenetei nem bűneink keresésére irányulnak, és nem is akarnak megfélemlíteni
bennünket. A Szűzanya nem ítélni jön, hanem arra az útra szeretne vezetni minket, amely az
Üdvözítő Jézushoz visz. Édesanyai szavaival, mely tele van világossággal, szeretne megtalálni
bennünket a sötétségben. Amikor a bűn pusztító erejéről beszél, az üdvösséget nyújtja
számunkra, ez pedig a megtérés és a világosság útja.

A megtérés nemcsak a rossz és a bűn elhagyását jelenti, hanem meghívás arra, hogy
mindennap felfedezzünk valami újat önmagunkban, másokban és Istenben. Megtérésünk alapja és
feltétele Isten szeretete. Isten szüntelenül felénk fordul, ezért lehetséges a mi felé fordulásunk. Ő
felénk fordul, mert szeret minket és a mi szeretetválaszunkra vár. Aki szeret, az vágyik a szeretett
személy közelségére. Aki szeret, az sosem szunnyad, sosem alszik, hanem szüntelen keresésben és
az új felfedezésében él. Amikor Isten ismételi önmagát, akkor sem monoton és unalmas, mert Ő
a mérhetetlen jóság és szeretet. A szeretet sohasem unalmas.

Életünkből az örömöt nem a szenvedés, hanem a bűn, az önzés és a szenvedély veszi el.
A mai világban nem népszerű a bűnről beszélni. Ezt a szót sok más egyéb szóval helyettesítik,
mint: gyengeség, hiba, hajlam. A bűn lelki valóság, amely szembeállít bennünket Istennel és
felebarátainkkal. A bűn a hiány jele. A jóság, a szépség és az igazság hiánya, amely az emberi
élet teljessége és értelme. A bűn és a vétek valóság, amely az emberben van, nem pedig rajta
kívül. Azt érezzük, hogy képtelenek vagyunk a jóra. A rossz jelen van az emberi szívben, és e
rosszal szemben az ember tehetetlennek érzi magát. Erről a valóságról beszél Szent Pál: „Tudom
ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni
a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem
a rosszat, amit nem akarok.” (Róm 7, 18-19) A benső állapotunk tehetetlensége és a vágy,
hogy megszabaduljunk ettől, békétlenséget teremt bennünk, amely a megmenekülés céljából
segítségkérésre ösztönöz: „Ki vált meg e halálra szánt testtől?” (Róm 7,24).

A gyónás szentsége, amelyet az egyház ajándékoz nekünk, és amelyre a Szűzanya hív,
bocsánatot, kegyelmet és erőt ajándékoz az új kezdethez. A gyónás szentsége, azaz a megtérés az
isteni kegyelem erejével gyógyít bennünket. Jézus ebben a szentségben önmagát adja, elénk jön,

mennyei orvosként ajándékoz meg bennünket, és magára veszi bűneink terhét.

Érdemes gondozni a szívünket, mert csak így lehet boldog az ember. Ez nem azt jelenti,
hogy csak negatív dolgokat keresünk benne, hanem készséget és határozottságot az új lépések
megtételéhez, a szabadság, a jóság és a szeretetet felé. Ne mondjuk azt, hogy a Szűzanya ezen
üzenetében nincs semmi új és, hogy már sokszor hallottuk. Üzenete Isten szeretetének és
kegyelmének új jele nekünk, szeretett gyermekeinek.

Hallgassunk rá és fogadjuk szívünkbe mennyei Édesanyánk szavait, hogy felfedezzük a
szeretetet és az életörömöt.

Imádság:
Üdvözlégy áldott Szűz, aki legyőzted a rosszat, a Magasságbeli jegyese, a drága Bárány édesanyja.
Te, aki a mennyben uralkodsz, mentsd meg a földet. Hozzád folyamodnak az emberek, a gonosz
lelkek pedig rettegnek tőled. Te vagy az angyalok Királynője, századok óta az Istenbe vetett
bizalom kifejezése, te vagy a Király nyugalma, és az isteni trónus. Te vagy a hajnalcsillag, amely
felragyog keleten, és szétoszlatja a sötétséget nyugaton, a csillag, amely a naplementét és a nap
kezdetét jelzi, amely éjszakát nem ismer. Te szülted azt, aki bennünket teremt: te a bizalom
édesanyja vagy, aki teljesíti kötelességét, kibékíti az embereket Istennel. (Cluny Szent Péter, 1156-
ban halt meg.)

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments