A Szűzanyával a szentség felé

„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. A bűn a földi dolgok felé húz titeket,
én pedig azért jöttem, hogy a szentség és az isteni dolgok felé vezesselek benneteket, de ti  küzdötök és
energiátokat a bennetek lévő jó és rossz közötti harcra pazaroljátok. Ezért gyermekeim, imádkozzatok,
imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé, az életetek pedig egyszerű Isten felé
haladássá nem válik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

A hit évében vagyunk, amelyet XVI. Benedek pápa hirdetett meg. Ő maga is mondja,
hogy a hit évét és az új evangelizációt nem a II. Vatikáni zsinat évfordulója miatt látta fontosnak,
hanem azért, mert nagy szükség ma arra, hogy hangsúlyozzuk a hit fontosságát és a Krisztushoz
tartozás szépségéről és öröméről való tanúskodást. A Szentatya szól a növekvő lelki ürességről,
amely egyre jobban terjed az emberi szívekben. Arról is beszél, hogy Isten elfeledése uralkodik
napjainkban, és egyre növekszik a távolság a hit és az élet között. A személyes hit elégtelen
ismerete uralkodik. Amit nem ismerünk, azt nem tudjuk megszeretni. Minden negatívitás ellenére
az emberben nem szűnhet meg, azaz alapszükséglet, hogy választ adjon életének végső értelmére.
Az emberben szüntelen szomjúság marad Isten után. Olyan szomjúság ez, amelyet senki és
semmi nem tud betölteni, csak egyedül Isten.
Ebben a lelki pusztaságban, amely egyre nagyobb méreteket ölt az emberi szívekben,
Međugorje immár 32 éve nyújt lelki oázist, amelyben a hívők világosságra lelnek a szentség felé
vezető útjukon. A Béke Királynője édesanyai hangja halkan és állhatatosan hívja gyermekeit.
Meghallják mindazok, akik akarják és vágynak rá.
A szentség útján lehetetlen növekedni a hit ajándéka nélkül. Ha a hit Isten ingyenes
ajándéka is, szükséges azt ápolni, megőrizni és megtartani. Isten azoknak ajándékozza a hitet, akik
készek befogadni. Isten sohasem erőszakos, mindig önmagát ajándékozza.
Krisztus hit nélkül nem tud a szívünkben lakozni. A Krisztusba vetett hit által lesz „Isten
ereje” jelen az életünkben. Csakis a hit által fogadhatjuk el Krisztust és az Ő egyházát, mint
utunkat, életünket és üdvösségünket. Hit nélkül élet nélküli keresztényekké leszünk, vagyis csak
a nevünkben leszünk azok. A hit nem az értelem beleegyezése valamilyen igazságba, hanem
személyes találkozás, belépés az Istennel való élő kapcsolatba, amely akkor válik lehetségessé, ha
kilépünk önmagunkból.
A hit ezen útján Isten elküldi és nekünk ajándékozza Fiának Édesanyját. Jelenései
által közelebbről is felismerjük Isten gondoskodását. Látjuk, hogy Isten mennyire mellénk és
üdvösségünk mellé állt. Szavaiban a gyermeki szív felismeri Égi Édesanyjának szavait. „Drága
Gyermekek! Ma is veletek vagyok az imádságban, hogy Isten még erősebb hitet adjon nektek.
Gyermekeim, kicsi a ti hitetek és nem vagytok tudatában annak, hogy ennek ellenére sem vagytok
készek kérni Istentől a hit ajándékát. Veletek vagyok és szüntelenül közbenjárok mindnyájatokért
Istennél, hogy hitetek mindig élő, örömteli és Isten szeretetében teljes legyen. Gyermekeim,
életetekkel tegyetek tanúságot hitetekről és imádkozzatok, hogy a hit napról napra növekedjen
szívetekben.”
Az ember alapszükséglete a hit és a bizalom. Nem tudunk igaz emberré válni az egymásba
vetett bizalom ajándékozása és elfogadása nélkül. Amint Julia Kristeva mondja „kimondhatatlan
szükséglet hinni” mindenkiben, hinni az emberben. Isten az emberben lévő hit és bizalom alapja.
Ő az alapja a jobb jövőbe vetett bizalomnak és reménynek, az ember örökkévalóságának és az
emberi történelemnek.
Az Isten felé vezető utunkon Szűz Mária segítségünkre van jelenlétével és bátorító
szavaival. Ezért hív bennünket az imádságra. Az imádság és a hit nem különálló valóság. Az
imádság szoros kapcsolatban van a hit valóságával. A hit Krisztushoz kapcsolódik és a belé vetett
bizalom kifejeződése, az imádság pedig önmagunk felajánlása Krisztusnak, hogy Ő fogadjon
el és alakítson át bennünket. A hit saját tehetetlenségünk elismerése és Isten gondviselésére
való hagyatkozásunk, az imádság pedig egzisztenciális odafordulás Isten felé, amelyben Ő

ürességünket a Szentlélek erejével tölti be. Az imádság Istenbe vetett hitünk megvalósítása és
aktualizálása. Imádság nélkül üresek maradunk és semmit sem tudunk adni másoknak. Csak azzal
tudunk másokat táplálni, amit Istentől kapunk.

Imádság

Szeplőtelen Szűz, leggyöngédebb Édesanya, Te örömmel teljes vagy, mert Jézus életét és
határtalan gazdagságát, istenségét ajándékozta nekünk. Mária, hogyan lehet téged nem szeretni és
áldani irántunk való hatalmas szeretetedért? Te valóban úgy szeretsz bennünket, ahogyan Jézus
szeret minket. Szeretni azt jelenti, odaadni mindent, önmagunkat is. Te teljesen átadtad magad a
mi üdvösségünkért. Az Üdvözítő ismerte édesanyai szíved titkát és határtalan gyöngédségedet. A
haldokló Jézus utolsó lélegzetvétele előtt Rád, bűnösök menedékére bízott bennünket. Mária, te a
kereszt alatt egyenesen állsz, úgy, mint a pap az oltárnál, és felajánlod értünk az édes Emmanuelt,
a velünk az Istent, a te szeretett Jézusodat. Ó vértanúk Királynője, reménységünk! Szeretünk és
áldunk téged örökkön örökké. Ámen.

fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea
Comments