Nyissátok meg szívetek ajtaját az imára!

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak.
Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára, és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek.
A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani: Istenem és mindenem.
Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy itt a Földön minden mulandó.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A hittanon azt tanultuk, hogy az imádság beszélgetés Istennel. A beszélgetéshez két személy szükséges. Az imában találkozunk, beszélgetünk Istennel, szólunk Hozzá, hallgatjuk Őt, akit szemünkkel ugyan nem láthatunk, de a szívünkben beszélgethetünk vele. Az Istennel való találkozás az imádságban és az Ő Igéjének elfogadásában történik. A szív ajtajának megnyílása, ahogyan Szűz Mária mondja, különböző módon történhet. Vannak, akik Isten közelségét az olyan emberekkel való találkozásban élik meg, akiknek már megtapasztalták Isten közelségét. Mások a Szentírást olvasva jutnak ilyen élményhez. Ismét mások az őszinte szentgyónásban vagy a szentmisén. Van, akiket Isten kegyelme a mindennapi életben érint meg az egyszerű beszélgetésekben vagy a természetben sétálva. Különbözők az utak és a módok, ahogyan Isten munkálkodik az emberi szívben.

Isten türelmes velünk. De, nem csak türelmesen vár, hanem kopogtat is szívünk ajtaján. Aktívan küzd értünk és üdvösségünkért. Ahogyan Jézus maga is mondja a Jelenések könyvében: „Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem” (Jel 3, 20). És ma is úgy, mint minden időben, megnyílhatunk Isten előtt és találkozhatunk vele az imádságban. Azért lehetséges ez, mert az ima csodálatos történés a hívő és Isten között. Az ima nem üres beszéd, és nem is üres és tanult imaformulák mondogatása. Az imádság az ember hitének, szeretetének és lélekének Istennel való párbeszéde. Az imádság olyan hely bennünk, ahová Isten jön el, hogy segítsen nekünk.

Ahhoz, hogy Isten eljöjjön hozzánk, és megtapasztalhassuk az imádság erejét, szükséges, hogy teljesítsük az ima meghatározott feltételeit. Ezeket a feltételeket Jézus Krisztus a Miatyánkban mondta el. Az első feltétel annak tudatosítása, hogy Isten itt van előtted. Ez azt jelenti, meghallgatni, meghallani és tudatosan nyitottnak lenni Istenre. A második feltétel bűneink beismerése és megbánása. A harmadik feltétel megbocsájtani azoknak, akik megbántottak. Minden meg nem bocsájtás akadálya Isten szeretetének és kegyelmének. A negyedik feltétel ellene mondani mindannak, ami zavarhat az Istennel való beszélgetésben. Ez azt jelenti, Istent helyezni az első helyre, ahogyan ezt a Szűzanya is gyakran mondja. Az ötödik feltétel elfogadni Isten akaratát azzal a bizalommal, hogy minden jól fog végződni és Isten mindent javára fordít az Őt szeretőknek. Ha állhatatosan haladunk ezen az úton, el fogunk jutni Isten közelségének tapasztalatához és őszintén kimondhatjuk: Istenem és mindenem.

A Szűzanya megtanította nekünk hogyan kell felismerni mindazokat az akadályokat, amelyek az imádság útjában állnak, és akadályozzák szívünk megnyílását az imára és Istenre. A Szűzanya gyakran mondta üzeneteiben: Imádkozzatok és böjtöljetek. Ezek az eszközök segítenek megnyílni Isten szeretetére és megmaradni a szabadságban. Ezek az eszközök segítenek nekünk észrevenni a bűn és a rossz csapdáit, az akadályokat, a megtévesztéseket, megmaradva állhatatos zarándokokként az örök haza felé vezető úton. Így tudatába kerülünk annak, hogy itt a földön minden mulandó, csak Isten örök és egyedül elég.

Könyörögjünk

Szűz Mária, te, aki boldog vagy, mert hittél mindabban, amit az Úr mondott neked, imádkozz ki számunkra olyan hitet és bizalmat az Úrban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy erősek tudjunk maradni a hitben. Szeretnénk megnyílni szeplőtelen édesanyai szívednek, hogy a te szíveddel hihessünk és bízhassunk az Úrban. Könyörögj ki számunkra olyan erős hitet, amellyel minden rossz erőt és bűnt legyőzhetünk és megmaradhatunk az Úr útján. Imádkozd ki számunkra Te, mennyei Édesanyánk, az erős hitet, hogy senki és semmi ne szakíthasson el bennünket Krisztus szeretetétől. Te, Szűzanyánk, aki hozzánk hasonlóan éltél és mindvégig az Úr mellett maradtál, add, hogy mi is minden kísértés és szenvedés ellenére mindig az Úr mellett maradjunk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea
Comments