Az ima csodákat művel

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat 
művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, 
adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat 
a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne 
örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2013. október 25.)

Ezt az üzenetet olvasva úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már sokadszorra ismétli 
önmagát. Üzeneteinek szavai szinte egyformák. Ha felszínesen olvassuk a Szűzanya üzeneteit, 
akkor úgy tűnhet számunkra, hogy ezek a szavak és hívások nem ránk vonatkoznak. Azt is 
gondolhatjuk, hogy ezen üzenet szavait már sokszor hallottuk, és abba a veszélybe kerülhetünk, 
hogy félreértjük a Szűzanya hívását. De Ő nem hiába hív. Az üzenetek ismétlésével azt akarja 
mondani nekünk, ha úton vagyunk is, megéri növekedni és a végső cél és találkozás felé haladni.

A hit menetelés, és ez az úton levés egész életünkön át tart. Nem növekedni a hitben 
azt jelenti, megállni félúton, vagy ami még rosszabb visszafelé haladni. Ki mondhatja közülünk, 
hogy eléggé megnyílt az imára? Ki mondhatja, hogy megtért és nincs szüksége megtérésre? 
Ki mondhatja azt, hogy eléggé szeret, hisz és remél? Nincsenek százszázalékos keresztények. 
Vannak azonban olyan keresztények, akik haladnak az úton, törekednek és vágyakoznak Isten 
után. Sajnos, azonban vannak olyanok is, akik lelkileg elaludtak vagy, ami még rosszabb lelkileg 
halottak. A Szűzanya szavai személyesen, egyenként mindnyájunkhoz szólnak. Bátorkodom azt 
mondani, hogy a Szűzanya lehajol mindnyájunkhoz és kér bennünket, hogy vegyük Őt komolyan. 

Szűz Mária nem mond le rólunk, mert hisz, szeret és remél. Ő már célba ért, útja hasonló 
volt a miénkhez. Ő maga is megtapasztalta az ima csodálatos erejét. Azt mondanám, hogy Ő nem 
csak imádkozott, hanem Ő maga is imádsággá vált. Az ima alkalmassá tette arra, hogy meghallja 
és felismerje Isten hívását Gábor arkangyal által. Az ima által növekedett a hitben, mert úgy járt 
ezen a földön, hogy mindvégig beteljesítette Isten akaratát és olyan utat mutat számunkra, amely 
a teljes és értelmes életre vezet. 

Istennek szüksége volt Máriára ahhoz, hogy eljöjjön hozzánk. Neki ma is szüksége van 
Máriára ahhoz, hogy szívünkbe és életünkbe belépjen. De Istennek szüksége van ránk, ezért 
Mária által keres bennünket, aki kegyelemmel teljes, és aki a legjobban ismeri Isten csodálatos 
erejét és mindenhatóságát. Az imán kívül nincs más mód, sem út, sem eszköz, amely által Isten 
eljöhet hozzánk. Az ima egyszerű és ugyanakkor csodálatos. A mi Istenünk is egyszerűen jelent 
meg, kicsi gyermekként fedte fel önmagát, ugyanakkor csodálatos módon.

Isten szépségéhez és mindenhatóságához szeretne elvezetni bennünket égi Édesanyánk, 
amikor sokszor mondja üzenetében: „Ha megnyitjátok szíveteket és imádkoztok, akkor csodák 
fognak történni… Gyermekeim, az ima csodákat művel az emberi szívekben és a világban… 
higgyétek el, hogy egyszerű imával csodákat lehet tenni. Imádságotok által szívetek megnyílik 
Istennek és Ő csodákat művel az életetekben… A rózsafüzér is csodákat tehet a világban és az 
életetekben…”

Azt, hogy szükségünk van az imára nem mi találtuk ki, hanem szívünk mélyébe szőtt 
szükségletünk. Sokan érzik az ima szükségességét, mégis kevés az ima az életükben. Ima nélkül 
a lélek üres marad. Az imádság az ember Isten utáni legmélyebb vágya. Az ima elsősorban Isten 
műve. Isten elkezd imádkozni bennünk, a mi imánk pedig válasz az Ő hívására. 

Érintsenek meg bennünket a Szűzanya szavai, hogy válaszoljunk hívására és állhatatosak 
legyünk az ima és a hit útján, hogy életünkben Isten csodáit élhessük meg. 

Imádság

Szűz Mária, Te, aki imádságban éltél és födi utadon hitedet imával tápláltad, taníts meg 
bennünket imádkozni. Taníts meg hinni Jézusban és úgy szeretni Őt, ahogyan Te szeretted. 
Imáink alakítsák szívünket hasonlóvá Szeplőtelen Szívedhez, hogy felfedezhessük Isten akaratát 
életünkre vonatkozóan. Mária, imádkozz velünk és értünk! Különösen is oltalmadba ajánljuk 
a lelkileg alvó vagy lélekben halott keresztényeket. Kérlek, segíts, hogy az imádság ereje által, 
amely az Istennel való találkozáshoz vezet, minden keresztény, aki lelkileg alszik, vagy lélekben 
halott feltámadhasson az élő hit útjára. Különösen kérünk Téged, Szűz Mária minden családért, 
merjenek együtt imádkozni, hogy megélhessék Isten kegyelmének csodáit. Családjaink váljanak 
a közösség és a szeretet iskolájává, valamint az elfogadás és a megbocsátás helyévé. Legyenek 
családjaink az örömteli hit megélésnek helyei. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea
Comments