MENJETEK EL GYÓNNI!

"Drága gyermekek! 
Újra hívlak benneteket: úgy kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban 
Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt 
be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. 
tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett. 
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2014. március 25.)

A Szűzanya egyik első međugorjei üzenetében így szól: „Béke, békének kell uralkodnia 
az ember és Isten között és az emberek körében.” A békéhez szükséges megteremteni bizonyos 
feltételeket. A béke Isten ajándéka. Ahhoz, hogy be tudjuk fogadni ezt az ajándékot, elő kell 
készíteni szívünket. A bennünk, közöttünk és Istennel való békénk első feltétele a szentgyónás.

Idézzük emlékezetünkbe a Szűzanya szentgyónásra hívó üzeneteit: „Ma gyónásra 
hívlak mindnyájatokat, akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok… Az Istennel való 
kiengesztelődésre hívlak benneteket! Arra hívlak titeket, hogy úgy nyissátok ki szívetek ajtaját 
Jézusnak, ahogyan a virág kinyílik a napfény hatására. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani 
a békét, ha nem vagytok békességben Jézussal… A szentgyónás legyen megtérésetek első 
cselekedete, és azután, drága gyermekeim döntsetek a szentség mellett. Megtérésetek és a szentség 
melletti döntésetek még ma és ne holnap kezdődjön el… Gyermekeim, a szentgyónás által 
nyissátok meg szíveteket Istennek… Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten 
irgalmára. A Mennyei Atya mindnyájatokat ki szeretne szabadítani a bűn rabságából. Ezért, 
gyermekeim használjátok ki ezt az időt és a gyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok 
el a bűnt és döntsetek a szentség mellett… Drága gyermekek! A lemondás, az ima és a bűnbánat 
ezen idejében újra hívlak benneteket: Menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem
megnyissa szíveteket és engedjétek, hogy megváltoztasson benneteket.”

Ezek a hívások édesanyai szívből szólnak hozzánk. Egyszerűek, de követelményeket 
állítanak elénk. Ezekben a hívásokban azt a mély édesanyai vágyat fedezzük fel, hogy életünk 
teljes és igazán boldog legyen. A Szűzanya üzeneteiben imára is hív, abban a reményben, hogy 
meghalljuk szavait és életre váltjuk azokat.

Az embernek a legnehezebb elismernie azt, hogy bűnös. Az ember Istenhez való 
visszatérésének feltétele annak felismerése és beismerése, hogy bűnös. Az ember képességeivel 
és erejével nem tudja megérteni és elviselni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és 
elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ha őszintén tekintek Isten fényébe, mindig fogok találni 
olyan „dolgokat” önmagamban, amelyek nem Istenben és Istenért vannak, nem a szeretet 
szolgálatában állnak. Nehéz meggyónni bűneinket, különösen gőgünk miatt. Nem elég egyes 
bűnöket meggyónni. Ez kevés. Fontos elhagyni a bűnt. És ez a probléma. Ha valaki megállna 
a bűnök meggyónásánál, akkor az nem lenne szentség. A gyónás szentségének lényege a 
bűnbánat, a megújulás, a megtérés, az új élet kezdete. A szentgyónás szentsége egyenesen gőgünk 
gyökereibe talál. Minden bűn gyökere a büszkeség és a gőg: elég vagyok önmagamnak, jogom van 
önmagamhoz, van jogom gyűlölni és van jogom a vágyaimhoz, az életemhez és a halálomhoz. És 
az ember lelke és teste beteg a büszkeségtől. Az ember éppen gonoszságában akar olyan lenni, 
mint az Isten. A paptestvér előtt való gyónás mélyen megalázó. Fáj, lealacsonyít, erősen bántja, 
mélyen eltalálja az ember büszkeségét. Bűnösként állni a testvér előtt olyan szégyen, amely szinte 
elviselhetetlen. A gyónásban szégyenteljesen meghal a régi ember, hogy megszülethessen az új 
ember. Jézus felvitte a keresztre a bűnös szégyenteljes halálát és így váltott meg bennünket.

A testvér előtti konkrét bűn meggyónásában nagy fájdalommal, szégyenteljes módon
meghal a régi ember. Mivel ez a megalázás annyira fájdalmas, hogy újból és újból azt gondoljuk, 
hogy kikerülhetjük a testvér előtti gyónást. Szemünk annyira megvakult, hogy többé már nem 
látja az ígéretet és ennek a megalázottságnak a gyönyörűségét. Senki más, csakis Jézus Krisztus 
az, aki nyilvánosan elszenvedte helyettünk a bűnös szégyenteljes halálát. Így egyedül a Jézus 
Krisztussal való közösségünk vezet a gyónáson keresztül a szégyenteljes halálba, hogy valóban 
részesüljünk keresztjében. Krisztus keresztje megsemmisít minden gőgöt. Nem találhatjuk meg 
Jézus Krisztus keresztjét, ha félünk elmenni arra a helyre, ahol azt megtalálhatjuk, vagyis oda, ahol 
nyilvánosan meghal a bűnös. Elutasítjuk keresztünk hordozását, ha a szentgyónásban szégyelljük 
magunkra venni a bűnös szégyenteljes halálát. A gyónásban elfogadjuk a keresztünket. A testvér 
előtti mély testi-lelki fájdalmas megalázottságunkban, amely Isten előtti megalázottságot is jelent, 
úgy tapasztaljuk meg Jézus Krisztus keresztjét, mint üdvösségünket és boldogságunkat. Meghal a 
régi ember, de Isten aratott győzelmet fölötte. Így már részünk van Krisztus feltámadásában és az 
örök életben.

A szentgyónásban átlépünk az új életbe. Ott, ahol gyűlölik, beismerik és megbocsájtják 
a bűnt, ott megszakad a múlttal való minden kapcsolat. „A régi elmúlt.” És ott ahol szakítanak 
a bűnnel, megtérés történik. A gyónás megtérés és újjászületés. Krisztus valami újat kezdett el 
velünk.

A szentgyónásban átlépünk a biztonságba. Hogyan lehetséges az, hogy a bűnök 
megvallása könnyebb Isten előtt, mint a pap előtt? Isten szent és bűn nélkül való. Ő igazságos, 
a rossz ítélőbírója és minden engedetlenség ellensége. A pap viszont bűnös, ahogyan mi is. Ő 
saját életéből ismeri a titkos bűn éjszakáját. Nem könnyebb-e utat találnunk a paphoz, mint a 
szent Istenhez? Ha nálunk fordított a helyzet, meg kell kérdeznünk, nem csaptuk-e be gyakran 
magunkat bűneink Isten előtti meggyónásával? Nem gyóntunk-e meg bűneinket sokszor 
magunknak és nem bocsátottunk-e meg önmagunknak? Nincs-e számos vereség és erőhiány 
keresztény engedelmességünkben és ennek vajon nem az, az oka, hogy önmegbocsátásban élünk 
és nem bűneink valódi megbocsátásában? Az önmegbocsátás soha sem tud elvezetni bennünket a 
bűnnel való szakításhoz. Csak Isten Igéje tudja ezt megtenni, amely megítél és kegyelmet oszt. Ki 
biztosít bennünket arról, hogy a bűn beismerésével és a megbocsátással nem vagyunk magunkra 
hagyatva, hisz, itt az élő Isten? Ezt a biztonságot Isten a testvér által ajándékozza nekünk. A 
testvér leleplezi az önámítást. Aki meggyónja bűneit a testvér előtt, az tudja, hogy nincs egyedül, 
a testvér valóságán keresztül Isten jelenlétét éli meg. Ha gyónáskor egyedül vagyok, minden 
sötétségben van, de a testvér előtt a bűnnek ki kell lépnie a fényre. Mivel a bűnnek láthatóvá kell 
lennie, jobb, ha ez ma, a testvér és közöttem történik, mint a fényben az ítélet napján. Kegyelem, 
hogy be merjük ismerni bűneinket testvérünknek.

A feltámadáshoz a kereszten át vezet az út, a régi ember szégyenteljes halálán át a gyónás 
szentségében. Nem tudunk feltámadni, ha nem vagyunk készek meghalni. Az ilyen haláltól való 
félelem miatt az ember abba a veszélybe kerülhet, hogy a szentgyónásban is megpróbálja igazolni, 
felmenteni önmagát. A szentgyónásban fontos megengedni Istennek, hogy Ő igazoljon, mentsen 
fel bennünket. A szentgyónás lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk a Mennyei Atya szeretetét. A 
gyónásban újra megtapasztalhatjuk a bűneinkből való feltámadást. Mert a bűn zsoldja a halál, a 
szentgyónás pedig új élet, amelyet Isten ad. Ez azt jelenti, hogy megtapasztaljuk és halljuk az Atya 
szavait: „Ez az én fiam, leányom halott volt, most pedig él.”

A bűn olyan lelki valóság, amely szembe állít bennünket Istennel. Ha az ember 
eltávolodott Istentől és az Ő világosságától, akkor a bűne is láthatatlan valósággá válik, amely 
mérgez és öl. Isten nélkül lelki sötétségben élünk. A bűn pedig fél a világosságtól, így mérgezi a
teljes emberi életet. A gyónás által a szív sötétségébe árad az evangélium világossága. Amikor a 
bűn a gyónás által kilép a fényre, világosságra kerül, hatástalanná válik. A kimondott és beismert 
bűn elveszíti erejét a szentgyónás által.

Merjünk meghalni önmagunknak, hogy Krisztus feltámadása által az élet teljessége 
lehessen osztályrészünk. VI. Pál pápa az alázat és öröm szentségének nevezte a szentgyónást. 
Fontos, hogy alázattal elismerjük nyomorúságunkat, hogy megtapasztalhassuk a megbocsátás 
örömét. A megbocsátás azonban nemcsak a mi örömünk, hanem mindenekelőtt Isten öröme 
afelett, hogy visszatértünk hozzá. 

Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya vezessen el bennünket Krisztus életének teljességére.


Imádság

Szűz Mária neked szentelem mindazt, amit még nem ajánlottam fel, amit nem adtam 
neked, vedd el, kérlek, édesanyám. Érintsd meg, tisztítsd meg és győzd le bennem azt a félelmet, 
amelynek nem is vagyok tudatában. Magamhoz szeretnélek venni, lényem legmélyébe, úgy, 
ahogyan János apostol, amikor hallotta a keresztre feszített Jézus rendelkezését: Fiú, íme a te 
édesanyád! Úgy öltöztess önmagadba, ahogyan a Szentlélek árnyéka borított be Téged. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea
Comments