LEGYÜNK ÖRÖMTELI HORDOZÓI ÉS TANÚI AZ ÖRÖMNEK ÉS A
BÉKÉNEK

„Drága gyermekek! Ma Fiammal, Jézussal bőséges örömet és békét szeretnénk
nektek adni, hogy mindnyájan örömteli hordozói és tanúi legyetek a békének
és az örömnek ott, ahol éltek. Gyermekeim, legyetek áldás és legyetek béke.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.“

A Boldogságos Szűz Mária jelenéseiben a Béke Királynőjeként
mutatkozott be a látnokoknak. Üzeneteinek többségében a békéről és az örömről
beszél és erre hív. A jelenések évfordulóján, 2010. június 25-én a következőket
mondta: „...örömmel hívlak mindnyájatokat, hogy üzeneteimet örömmel éljétek
meg... csak Fiamban talál igazi békét és örömet a szívetek.“ „Imádkozzatok
gyermekeim, hogy az imádság az életetekké váljon. Így életetekben felfedezitek
majd a békét és az örömet, melyet Isten ad azoknak, akiknek a szívük nyitva van
az Ő szeretetére“ (2007. 8. 25.). „Ti arra vagytok kiválasztva, hogy tanúságot
tegyetek a békéről és az örömről. Ha nincs békétek, akkor imádkozzatok és
megkapjátok... az ima csodákat művel az emberi szívekben és a világban“
(2001. 10. 25.). „Gyermekeim, ha Isten világosságában jártok, Isten veletek
van és békét és örömet ajándékoz nektek, mely csakis az ima által árad rátok.“
(1997. 5. 25.).
A Szűzanya üzenetei egyszerű, édesanyai szavakkal kimondott
evangélium. Ő nem azért jött és nem azért jön, hogy más evangéliumot
mondjon, csakis, azt, amit Jézus Krisztus ajándékozott nekünk. Üzeneteiben
nincs szó olyan új ismeretekről, melyekről eddig nem tudtunk. Jelenései annak
a jele, hogy valami nincs rendben velünk és közöttünk. A Szűzanya jelenései
annak is jele, hogy Isten sohasem hagyja el az ő népét, és nem hagy egyedül
bennünket.
Az édesanyától nem választhatjuk el a gyermekét. Amikor kimondjuk az
édesanya szót, akkor az mindig kapcsolatban van a gyermekével is. Így Máriát
sem választhatjuk el Jézustól. Ő teljesen Jézus felé fordul és kegyelmével teljes.
Ezért is kezdi így üzenetét: „...Fiammal bőséges örömet és békét szeretnénk
nektek adni.“ Amikor elindult látogatóba rokonához, Szent Erzsébehez, nem
ment egyedül. Szíve alatt hordozta Jézust. Elég volt Mária köszöntése ahhoz,
hogy az örömtől felujjongjon Erzsébet méhében a gyermek. János már anyja
méhében felismeri a világ Üdvözítőjének jelenlétét, akit Mária hordoz. És ma is
elhozza Mária Jézust és vele együtt bőséges békét és örömet ajándékoz nekünk.
A béke és az öröm nem anyagi dolog, melyet megvehetünk vagy, amit
valaki nekünk adhat. A békéhez és az örömhöz, melyet Isten akar nekünk
ajándékozni, úgy juthatunk el, ha teljesítjük a megadott feltételeket. A béke a
megbocsátás gyümölcse. Megbocsátás nélkül a béke nem juthat el hozzánk.
Fontos, hogy imádkozzunk a megbocsátás kegyelméért. Bolodog Teréz anya

egyszer elmesélte egy személyes tapasztalatát: „A hajléktalanok számára
fenntartott melbourneu-i házunkban egyik védencünk mélyen megsebesített
egy másik befogadottat. Úgy éreztem, hogy ez az eset rendőrségi beavatkozást
igényel, így értesítettem őket. A rendőr a sebesült embertől kérte annak nevét,
aki megütötte, de ő nem akarta elárulni. A rendőrnek dolga végezetlenül kellett
elmennie. Megkérdeztem a megsebzett embertől, miért nem mondta meg az
igazat. Ő rám nézett és a következőt mondta: 'Az ő szenvedése egy kicsit sem
enyhítené az én fájdalmam.'“
A Szűzanya üzenetét olvasva láthatjuk, hogy milyen gyümölcsöket
teremne szívünk és életünk, ha megtennénk azt, amit megtehetünk és bőséges
békét és örömet kapnánk. Nincs békénk, ha nem Jézus van az első helyen az
életünkben. Nincs békénk és Jézus nem tud hozzánk jönni, ha nincs imaéletünk.
Minden imádságunknak csak egyetlen célja van: Isten Országa, Isten Országa
pedig Jézus. Ő azt mondja: „Isten Országa köztetek van. Ahol ketten vagy
hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok velük.“ Jézus az, aki csodákat
művel. Jézus a mi békénk és örömünk. Egyedül Ő tudja megváltoztatni a
szívünket és az embereket. Ő az Atyához vezet. Ő egy az Atyával. A Szűzanya
az egyik üzenetében a következőket mondja: „Drága gyermekek, egyedül csak a
Fiam tud igazi békét ajándékozni nektek.“
Egy történet leírja, hogy volt egy keresztény, akit Paternoster-nek
hívtak. Imádkozott, böjtölt, zarándokutakon vett részt, azonban egy idő után
az imája szárazzá és üressé vált. Elment lelkigyakorlatokra és különböző
imaszermináriumokon vett részt. Bekapcsolódott béke és jótékonysági
mozgalmakba. Egy időt az erődben töltött remeteként. És ezután sem változott
semmi. Amikor hazafelé ment, vihar tört ki és egy öreg embernél talált
menedéket. Paternoster elmesélte fájdalmát az öreg embernek. Az öreg
hosszan figyelte, majd azt mondta: „Fiam, te a felejtés betegségétől szenvedsz.
Elfelejtetted a nevedet. Elfelejtetted, hogy imádság vagy. Te a Miatyánk vagy.
Imádkozni nem új imamód megtanulását jelenti, hanem tudni azt, hogy ki
vagy, és embernek kell lenned. Jézus az ima embere volt, de nem azért, mert
imádkozott, hanem azért, mert ő maga volt az imádság. Fiam, te is Isten imája
vagy. Isten szentsége vagy. Isten temploma vagy.“
Ez a történet azt igazolja, hogy Istentől származunk. Mindnyian Isten
életeből fakadtunk és az Isten életébe térünk vissza. Pontosan ezért vagyunk
alkalmasak arra, ahogyan Szűz Mária mondja, hogy áldássá és békévé váljunk
ott, ahol élünk.
Könyörögjünk: Boldogságos Szűz Mária, Béke Királynője, gyermeki hittel
és bizalommal fordulok hozzád. Szeretném megnyitni előtted a szívem, hogy
megtapasztalhassam mindnyájunk iránti szereteted mélységét és szépségét.
Hozzád jövök Édesanyám, hogy elvezess Jézushoz és én is másokat Hozzá
vezethessek. Szeretném megnyitni a szívem, hogy befogadhassam azt a bőséges
békét és kegyelmet, melyet Fiaddal együtt szívünkbe szeretnél árasztani.
Vedd birtokba egész lényemet, lelkemet, szívemet és testemet, hogy tanúságot

tehessek és hordozhassam a békét és az örömet ott, ahol élek. Add kérlek, hogy
azt a békét, mely tőled származik, rajtam keresztül be tudja fogadni minden
lélek, akivel találkozom. Ámen.

fordította:
Sarnyai Andrea
Comments