Életetek legyen Isten akaratának örömteli megélése

A Szűzanya 2011. március 25-üzenete:

„Drága gyermekek! Ma különös módon szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Kezdődjön mától
új élet a szívetekben. Gyermekek, szeretném látni az "igeneteket", és életetek legyen Isten akaratának
örömteli megélése életetek minden pillanatában. Ma különös módon megáldalak benneteket édesanyai
áldásommal, a béke, a szeretet és az egység áldásával szívemből és Fiam, Jézus szívéből. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.”

Múlt havi üzenetében a Szűzanya arra hívott bennünket, hogy dolgozzunk a saját
megtérésünkön. Ez a legfontosabb üzenet, mellyel hozzánk fordult. Ennek az üzenetnek az
elején is a megtérés szükségességére és fontosságára figyelmeztet bennünket. A megtérés
változást követel. A megtérés visszatérés arra az útra, mely Istenhez vezet, aki az öröm és az
élet forrása. Csak Isten tud mindent újjáalkotni. Ő sohasem ismétel. Vele sohasem unalmas.
Az élet teljességével és újdonsággal csakis Ő tud megajándékozni bennünket. Szűz Mária,
Jézus Anyja, aki a mi Utunk, Igazságunk és Életünk, az új felé szeretne vezetni minket,
melyet Isten tud bennünk beteljesíteni. Isten szüntelenül hív az új életre, a szentségre és a
tökéletességre. Isten hívása a mi válaszunkra vár, a mi Igenünkre, mellyel megengedjük Neki,
hogy akaratát beteljesítse bennünk.
Szűz Mária Isten akaratának örömteli megélésére hív életünk minden percében. Nem
Isten akaratának felismerésével van problémánk, hanem az a baj, hogy az Ő akaratát nem a
sajátunkként ismerjük fel. Istent ellenségként is láthatjuk, aki el akarja venni életörömünket.
Úgy is tűnhet számunkra, hogy Isten akaratát keresni és megtenni azt jelenti, búcsút inteni a
boldog életnek. Isten nem ellenségünk, hisz Ő annyira szeretett bennünket, hogy Fiát sem
kímélte, hogy teljes életünk nyerjünk. Hitünk és Istennel való kapcsolatunk nem abban áll,
hogy mi mit teszünk Istenért, hanem abban, hogy Ő mit tett értünk. Amikor ez az igazság
leszáll a szívünkbe és betölti egész lényünket, akkor örömmel tesszük meg Isten akaratát, nem
előírás vagy kötelesség gyanánt.
Az Úr Jézus teljesen elfogadta az Atya akaratát: „Mert nem azért szálltam alá a
mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött” (Jn 6,38).
Ez az ideál, mely felé szüntelenül törekednünk kell. A szentség feltétele a feltétel nélküli
önátadás és bizalom Isten gondviselésébe és irántunk való szeretetébe. Az önátadásról és Isten
szeretetébe vetett bizalomról tesz tanúságot életével sok-sok szent. Kis Szent Teréz tudta azt
mondani: „Már régóta nem vagyok önmagamé, teljesen átadtam magam Jézusnak. Ő továbbra
is szabadon rendelkezhet velem.”
Ahhoz, hogy örömmel tudjuk megtenni Isten akaratát hinnünk kell, hogy Ő velünk
van mindabban, ami velünk történik. Isten előtt semmi sem marad rejtve és semmi sem
történik nélküle. Akarata a sivatagot virágos kerté változtathatja és mindaz, ami
értelmetlennek tűnik, értelmet nyer.
Akkor kerülünk nehéz helyzetbe, ha nem ismerjük fel Isten akaratát abban, ami velünk
történik. Ha nem hiszünk az Isteni gondviselésben, mely által minden jóra fordul, azok
életében, akik Istent szeretik. (vö. Róm 8,28).

Minden nehézségben, ami bennünket ér, minden keresztben, melyet hordozunk vagy
bajban, mely velünk történt, a Szűzanya örömre hív. Égi Édesanyánk, Mária mélyebbre lát,
látja Istent, aki mindent jóra fordít, és ezért van ereje ahhoz, hogy Isten akaratának örömteli
megélésére hívjon. Sziluán, orosz ortodox szerzetes szavai szolgáljanak tanúságként Isten
akaratának megélésében: „Hogyan tudhatod meg, hogy Isten akarata szerint élsz-e? Ez a jel:
ha van megoldatlan problémád, akkor az azt jelenti, hogy nem adtál át mindent Istennek, és
nem tudom mennyire hiszed, hogy az Ő akarata szerint élsz. Aki Isten akarata szerint él,
semmiért sem aggódik. Minden szükségét, ahogyan önmagát is, átadja az Úrnak. Mindent az
Úr kezébe helyez. Ha nem kapja meg azt, amire szüksége van, akkor is olyan békességben
marad, mintha megkapta volna. Nem fél attól, hogy mi fog történni, mert tudja, hogy minden
Isten akarata. Ezért béke van testében és lelkében is.”
Isten jelen van életünk minden pillanatában. Jelen van minden banálisnak tűnő
helyzetben ugyanúgy, ahogyan életünk fájdalmaiban és örömeiben is. Ismeri minden
lépésünket, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e vagy sem.
Szűz Mária, aki boldog, mert hitt, vezessen el bennünket a megtérés útjára és Isten
akaratának örömteli megélésére, melynek Ő is teljesen átadta magát.

Könyörögjünk: Szűz Mária, kérlek Téged, aki az Úr szolgálója vagy, mert teljesen
átadtad magad és örömmel élted meg Isten akaratát életed minden szomorú és örömteli
percében, bátoríts minket, járj közben értünk, hogy mi is a megtérés útján járhassunk és
megtapasztalhassuk Isten megújító erejét és örömét, melyre Te, Édesanyánk el szeretnél
vezetni bennünket. Imádkozz értünk Szűz Mária, hogy akaratunkat alá tudjuk vetni Isten
akaratának, mert az Ő akarata a mi békénk és életünk. Most a nagyböjti időben könyörögd ki
számunkra, hogy a kegyelem megerősödjön bennünk, hogy meg tudjunk halni önmagunknak
és Istenben éljünk a te példád szerint. Húsvét felé vezető utunk legyen telve örömteli és
hálaadó imával, mert ez Isten akarata és a mi megszentelődésünk.

fra Ljubo Kurtovic
fordította: Sarnyai Andrea

Comments